Založ si blog

8. Zločinci v tajných službách deštruujú Slovensko

Čítaj1 len ak máš IQ 103 a viac a/alebo si príslušníkom tajnej služby a/alebo si poslanec. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time.

Poďme teda IN MEDIAS RES2.

Dnes ráno (04.12.2020) vyšiel na webe rozhovor so šéfom3 jednej zo slovenských tajných služieb.

V tomto rozhovore vykazujúcom znaky PR rozhovoru šéf SIS Pčolinský okrem iného odpovedal na rôzne otázky 🙂 redaktora.

V prvom rade je možno dobré uviesť, že samotný rozhovor šéfa SIS je dosť ale dosť neštandardný. Šéfovia iných tajných služieb na Slovensku (napr. šéf Národného bezpečnostného úradu a šéf Vojenského spravodajstva) takéto otvorené a ani obdobné rozhovory obvykle neposkytujú.

Poskytnutý rozhovor šéfa SIS môže znamenať ústretový prístup tajnej služby v komunikácii s verejnosťou alebo za tým môže byť aj niečo iné.

Osoby znalé vecí sa prikláňajú skôr k tomu, že ide o niečo iné ako „náhly ústretový prístup tajnej služby v komunikácii s verejnosťou.“

V predmetnom rozhovore šéf4 SIS okrem iného o jednej osobe uviedol, že osobu „pozná ako čestného človeka.“

Dnes poobede (04.12.2020) rozhodol šéf SIS Vladimír Pčolinský o osobe, ktorú „pozná ako čestného človeka,“ že osobu dočasne pozbavil výkonu štátnej služby podľa paragrafu 465 Zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.

V zmysle zákona sa POLICAJT (Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže)  musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že

a) porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom,

alebo

b) spáchal trestný čin.

Koľko zločincov v tajných službách deštruuje Slovensko a neboli ešte OČTK odhalení ?  

A koľko iných osôb poznajú šéfovia slovenských tajných služieb ako „čestných ľudí“ a zrazu znenazdajky sú títo „čestní ľudia“ (mnohí z nich mali/majú bezpečnostné previerky NBÚ) ocitajú vo väzbe ?

Uvedené o osobe6 bolo potrebné uviesť a to bez ohľadu na skutočnosti uvedené v tomto mojom blogu: Obvinení v OČISTCI sú nevinní.

Zároveň je potrebné tiež podotknúť, že mnohí obvinení naši ľudia (dočasne vo väzbe) disponovali platným bezpečnostnými previerkami Národného bezpečnostného úradu na stupeň: PRÍSNE TAJNÉ ! v období, keď podľa OČTK mali páchať závažnú trestnú činnosť.

Minimálne jedna obvinená osoba vo väzbe dokonca stále disponuje bezpečnostnou previerkou NBÚ na stupeň PRÍSNE TAJNÉ !

Na záver je potrebné uviesť, že všetko vo svete je vyvážené. 

Mimoriadne dôležitá je pšenička, ktorá potrebuje zem a sĺnko a z ktorej po jej zomletí  pekári každé ráno napečú chlebík. Sĺnko musí svietiť, aby mohla pšenička zo zeme vyrásť. A tiež pšenička potrebuje vodu. Dážď z nebies, aby pšenička nevyschla, aby ju sĺnko nespálilo.

Ďakujem za všetky informácie a podnety, ktoré mi zasielate (viete kde) a dodávate (viete ako), ktoré pôsobia v týchto tažkých časoch ako dar z nebies preto, aby som všetkým hladným po pravde prinášal duchovnú obživu7na tomto blogu a chránil tak Vás aj seba pred tajnými službami8, ktoré  svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť rozkladali/jú a/alebo deštruovali/ujú.

Sledujte moje blogy tak ako ich sledujú tajnoši123 a dozviete sa informácie aj O KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

1 V časoch Korony je duchovná obživa, ktorá veriacim má v kostoloch odovzdávaná byť obmedzená. A preto je možné duchovne sa obohatiť hlavne virtuálne, na internete. K tomu slúžia aj myšlienky v mojich blogoch, ktorých pochopenie vyžaduje IQ 103 a viac. V každom z blogov je totiž ukrytá šifra. Kým v časoch nekorony a neinternetu sa šifry a posolstvá odovzdávali cez mŕtve schránky, dnes v časoch korony sa šifry a posolstvá šíria aj blogmi a hoaxami.

2 Odhalenia v tomto blogu budú brutálne a čerti ochraňujúci kyberpriestor by ich mohli dokonca nazvať aj hoaxami, ale neverte tomu. Každý hoax je aj súčasťou propagandy a každá propaganda je aj súčasťou politiky.

3 Šéf SIS Pčolinský: To, že Kočner neušiel, je aj zásluha tajnej služby – https://www.aktuality.sk/clanok/845491/sef-sis-pcolinsky-to-ze-kocner-neusiel-je-aj-zasluha-tajnej-sluzby/

4 Beňa je vnímaný ako váš človek, respektíve váš nominant. Prekvapilo Vás to?

Keďže neviem, v akom je procesnom postavení, prípadne aké skutky sa mu kladú za vinu, neviem si v tejto chvíli predstaviť, čo by ma malo prekvapiť.

Vôbec netušíte, s čím by to malo súvisieť?

Poznám ho ako čestného človeka.

Od momentu vznesenia obvinenia môžete postaviť Beňu mimo služby. Urobíte to?

Ak sa dozviem relevantné informácie, ktoré sa budú týkať trestnej činnosti príslušníkov SIS, mám viacero možností, ktoré by som mohol využiť. Vrátane tej, o ktorej hovoríte.

Nemalo by to byť po vznesení obvinenia automatické?

Nie je to automatické, je to na zvážení nadriadeného.

To je dosť voľný výklad, nie?

Nie. Trestné konanie nemá priamy vzťah na konania vo veciach služobného pomeru.

5 73 ZÁKON zo 17. februára 1998

o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

§1

(1) Tento zákon upravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „štátna služba“).

(2) Tento zákon upravuje aj právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby (ďalej len „príslušník informačnej služby“), príslušníkov Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „príslušník bezpečnostného úradu“) a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.

(3) Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže.

§ 46
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby

(1) Policajt sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že

a) porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, alebo b) spáchal trestný čin.

(2) Výkonu štátnej služby možno policajta dočasne pozbaviť len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie jeho konania, najdlhšie však na šesť mesiacov; túto dobu môže výnimočne predĺžiť minister v prípade, ak je proti policajtovi vedené trestné stíhanie, a to až do jeho právoplatného skončenia. Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa prerušuje na čas výkonu väzby policajta.

(3) Policajtovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, sa poskytne služobný plat vo výške minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.11) Tento služobný plat sa zvyšuje o 10 % priznaného služobného platu na každú vyživovanú osobu, najviac však do výšky 70 % priznaného služobného platu.

(4) Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa policajtovi rozdiel, o ktorý bol jeho mesačný služobný plat skrátený; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol policajt dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak trestné stíhanie o tomto trestnom čine nebolo právoplatne skončené, alebo ak bol pre konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, prepustený zo služobného pomeru.

(5) Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa policajtovi zakazuje nosiť služobná rovnošata a dočasne sa mu odoberie služobný preukaz, služobný odznak a služobná zbraň. Počas tejto doby sa na neho nevzťahuje povinnosť vykonávať štátnu službu a vykonávať služobné zákroky v štátnej službe alebo mimo štátnej služby. Ostatné povinnosti je policajt povinný dodržiavať aj počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.

(6) Ak sa pominú dôvody, pre ktoré bol policajt dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa skončí.

(7) Ak bolo zrušené rozhodnutie o prepustení policajta, ktorý bol v čase skončenia služobného pomeru dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby trvá, ak trvajú podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a v odseku 2.

(8) Nadriadený nariadi policajtovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, aby sa zdržiaval v mieste trvalého pobytu alebo v inom mieste v čase zodpovedajúcom dĺžke základného času služby v týždni podľa § 64 ods. 1. Policajt, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, môže sa dočasne vzdialiť z určeného miesta z dôvodov uvedených v § 80 až 83; o tom je povinný vopred informovať nadriadeného.

6 Podľa čl. 50 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu“ (čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

7  Viac aj v blogu s názvom: Slnko a dážď https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/18/slnko-a-dazd/

8 Demokratická zodpovednosť spravodajských služieb si vyžaduje exekutívnu kontrolu a parlamentný dohľad ako aj vstupy občianskej spoločnosti. Celkovým cieľom je izolácia bezpečnostných a spravodajských služieb od politického zneužitia bez izolácie od exekutívneho riadenia. Bezpečnostné a spravodajské služby musia reagovať na potreby ľudí prostredníctvom ich volených predstaviteľov, t.j., volených civilov v kabinete a parlamente, ktorí stelesňujú prevahu politickej kontroly nad bezpečnostnými a spravodajskými službami. V prípade zlyhania/zlyhávania volených civilov v kabinete a parlamente nastupuje občianska spoločnosť, expertné skupiny (think-tanks) a občania môžu obmedziť fungovanie služieb poskytovaním alternatívnych názorov (think-tanks), odhaľovaním škandálov a kríz (médiá), alebo sťažnosťami týkajúcimi sa nekalých praktík (občania).

Planéta COVID. Koľko mŕtvych treba na reštart PLANÉTY ?

17.11.2021

Lockdown, izolácia, prežitie, nesmrteľnosť na planéte COVID je dnes prioritou. Hlavne v Európe. Na našom Slovensku zvlášť a obzvlášť. Nikto nesmie zomrieť, lebo každý chce žiť večne. Politici sveta a na Slovensku sa rozhodli, že zachránia svojich občanov pred smrťou udusením, aby im umožnili žiť večne dovtedy, kým títo občania nezomrú na starobu, rakovinu, infarkt, [...]

Lipšicovská mafia chcela zabásnuť šéfa tajnej služby. Skončí hajzel v base ?

18.09.2021

„Záťah na Čurillu a ďalších vyšetrovateľov NAKA je jasný dôkaz, že systém narafičených udavačov bol odhalený a lipšicovská mafia dostala po pysku“, uvádza na svojom FB profile poslanec NR SR Ľuboš Blaha. Expremiér a doktor práv Fico na tlačovej konferencii verejne odhalil, že plán lipšicovskej mafie smeroval aj k zatknutiu šéfa tajnej služby1 a doktora práv [...]

Kto z koho v NAKA? Navrhla „Kočnerovu opičku“ za ústavnú sudkyňu. Teraz končí v súdnej rade. O čo ide vo „vojne policajtov“?

16.09.2021

Bez výraznejšieho záujmu novinárskej obce sa udiala mimoriadne významná udalosť. Osoba, ktorá významným spôsobom ovplyvnila v posledných rokoch súdny stav na Slovensku, končí v Súdnej rade Slovenskej republiky. Ako táto osoba ovplyvnila súdny stav? Napríklad aj tým, že JUDr. Lenka Praženková z titulu funkcie predsedníčky súdnej rady umožnila, aby sa pravidelným a [...]

Šéfka Tajnej služby USA Kimberly Cheatleová

Za zlyhanie pri atentáte padla prvá hlava. Šéfka Tajnej služby priznala chybu a odstúpila

23.07.2024 18:50

Ešte v pondelok Kimberly Cheatleová presviedčala Kongres, že je tou pravou pre vedenie Tajnej služby, dnes si už priznala prehru a vzdala sa funkcie.

Maroš Žilinka

V prípade únosu študentky v Bratislave prokurátor navrhuje obnovu konania

23.07.2024 18:29, aktualizované: 18:47

Dôvodom sú nové skutočnosti týkajúce sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.

taxi policajti

Bratislavskí policajti skontrolovali 12 taxikárov. Osem z nich dostalo pokutu

23.07.2024 18:13

Medzi najčastejšie porušenia zákonov patrilo vykonávanie činnosti vozidlami, ktoré neboli označené predpísaným spôsobom.

Michail Zygar  Impérium musí zomrieť

Poukázal na pravdu: Moskovský súd odsúdil známeho ruského novinára Zygara

23.07.2024 17:41

Zygar sa aj mimo Ruska stal známym vďaka svojmu bestselleru Všetci mocní Kremľa.

gurtlervlado

Okolnosti ma donútili po rokoch vrátiť sa k písaniu blogov. Verejnosť sa dozvie naozaj šokujúce odhalenia ako funguje korupcia v súdnictve, v justičnom systéme, ako korupčníci hrajú svoje hry, ako falošní mesiáši idú spasiť slovenskú justíciu a pritom sú to len falošní judáši chrániaci vlastný korupčný systém s pomocou zapredaných médií atď.. Moje blogy budú pravdivé, založené na faktoch a poznatkoch, ktoré som získal počas mojej viac ako dvadsať ročnej právnickej praxe. Tie najlepšie znalosti a skúsenosti som získaval najmä v zahraničí, v krajinách ako napr. Cyprus, Panama, USA, Írsko, Španielsko, Hong Kong. Na Slovensku som prežil tiež isté obdobie života a po istom období snahy zmeniť túto krajinu v lepšiu krajinu pre čestných a statočných ľudí som pochopil, že dielo Jonáša Záborského Dva dni v Chujave má stále niečo do seba. Každopádne odhalenia v mojich blogoch snáď niekomu otvoria oči a niekomu otvoria niečo iné. A na záver heslo, ktoré by malo platiť aj keď väčšinou na Slovensku nefunguje: Las acciones hablan más que las palabras, Skutky namiesto rečí a Actions speak louder than words. Takže začíname priatelia aj nepriatelia moji. Viac aj na mojej web stránke gurtler.sk

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 187266x
Priemerná čítanosť článkov: 5061x

Autor blogu