Založ si blog

5. Spravodlivosť existuje. Kde? Aká ? NAKA ! Taká ?

Čítaj1 len ak máš IQ 106 a viac a/alebo si príslušníkom tajnej služby. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time.

To, že niekoho obvinia a/alebo zadržia a/alebo vedú pred TV kamerami v putách ako DOBYTOK (ďalej aj „OBVINENÝ“) vyvoláva podľa štatistiky u väčšiny populácie Slovenska radosť a pocit zadosťučinenia, ale neznamená to, že tento OBVINENÝ bude nakoniec aj po X rokoch právoplatne odsúdený.

Ak vôbec bude OBVINENÝ právoplatne odsúdený, ešte to nemusí znamenať, že odsúdený bude „spravodlivo.“

Samozrejme, že pojem spravodlivo je veľmi relatívný. Právo nie je matematika ale pokrútený paragraf.

Na Slovensku je § častokrát zvrátený do absurdných rovín a preto ako sa zvyklo hovoriť: „Gabo to vidí alternatívne.“

Poďme teda IN MEDIAS RES2 a opíšme si hypotetický prípad (fikciu), ktorý/á ale v niektorých krajiných sveta je realitou a dotvára obraz práva, spravodlivosti a funkčnosti orgánov toho-ktorého štátu.

Predstavte si, že ste príslušník napríklad NAKA3 – tzn. exkluzívne vyberaný, školený a elitný policajt Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru,4 

Predstavte si, že ako elitný policajt NAKA zisťujete a odovzdávate služobné informácie o postupoch vyšetrujúcich policajtov v rámci prebiehajúcich trestných konaní, zisťujete a poskytujete informácie o pripravovaných aktivitách polície, v rámci ktorých majú byť tieto osoby zadržané alebo zatknuté a poskytujete im iné informácie z prostredia Policajného zboru, ktoré využívajú vo svoj prospech, najmä pri páchaní rôznej trestnej činnosti a pri jej zakrývaní5 a za túto činnosť obdržíte úplatky vo výške minimálne 51 000 € na bankový účet a obdržíte aj kopec iných a ďalších úplatkov v rôznej forme.

Zhodou nejakých neuveriteľných náhod sa podarí škodnú v NAKA nakoniec identifikovať a úplatného elitného policajta dokonca postavia po X rokoch pred súd.

Škodná v NAKA – úplatný policajt si uvedomí, že páchal trestnú činnosť a bol odhalený a pred súdom v zmysle § 333 ods. 3 Trestného poriadku odpovie na všetky položené otázky „áno“6

Sudca tak na verejnom zasadnutí zistí, že dohoda o vine a treste je v súlade s ustanoveniami Trestného poriadku i Trestného zákona a považuje ju za spravodlivú a zákonnú a uloží bývalému policajtovi NAKA peňažný trest vo výške 35 000 (tridsaťpäť tisíc) Eur.

Po schválení dohody o vine a treste podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku bývalý policajt NAKA, ktorému na flexiúčet v banke vedený na fiktívnu osobu menom C. J. došlo 51 000 € následne odkráča „vysmiaty“ domov a „vráti“ 35 000 €.

Doplnené a aktualizované, lebo niektorí ani s IQ nad 106 to nepochopili:

na bankový účet cinklo 51 000 € – (slovom: mínus) 35 000 € (potrebné zaplatiť po odsúdení) = + 16 000 € (stále je teda odsúdená osoba v PLUSE, tzn. v ZISKU za páchanie trestnej činnosti)

Súd bývalému policajtovi NAKA zároveň uloží okrem iného aj ako trest probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe a ako súčasť probačného dohľadu povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu.

Celé zaujímavé rozhodnutie súdu je možné si prečítať na stánke www.justicnamafia.sk

Ak si niekto teda myslí, že spravodlivosť neexistuje, tak aktuálne dianie na Slovensku potvrdzuje opak.

Satan aj Judáš by vedeli hovoriť 🙂

Odsúdenie úplatného policajta z NAKA, ktorý na úplatkoch prijal 51 000 € a dostal peňažný trest vo výške 35 000 (tridsaťpäť tisíc) Eur je tiež ďalším dôkazom, že spravodlivosť na Slovensku existuje.

Predpokladám a nie je to vylúčené, že právoplatne odsúdenému expolicajtovi sa v zmyslé zákona7 poskytuje/ bol poskytnutý

a) výsluhový príspevok,

b) odchodné,

d) výsluhový dôchodok,

Aký výsledok po X rokoch napríklad v tomto kontexte očakávate z aktuálnych káuz Víchrica, Búrka, Očistec, Bože mlyny a podobne ?

Inak mimochodom, v platnom zákone na územi právneho štátu s názvom Slovenská republika je pri výsluhovom dôchodku policajta v § 38 uvedené:

(3) Policajtovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil

a) stratou hodnosti,

b) prepustením z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za zločin.

Takže de facto je explicitne dokonca v zákone uvedené, že VÝSLUHOVÝ dôchodok má policajt aj vtedy, ak jeho služobný pomer skončil b) prepustením z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za zločin.

Pre čitateľov s IQ pod 106 to poviem asi takto:

Si policajt, páchaš trestnú činnosť, nakoniec ťa zhodou neuveriteľných náhod chytia, priznáš sa, zaplatíš pokutu nižšiu ako úplatky, ktoré si zobral, chodíš na sedenia pri káve s probačným úradníkom a berieš výsluhový dôchodok. 🙂

Good job, odsudený výsluhový policajný dôchodca 🙂

Aký bude právoplatný výstup pri aktuálne obvinených expolicajtoch ?

Viac aj napr. v mojom blogu s názvom: Obvinení v OČISTCI sú nevinní

Na záver je potrebné uviesť, že všetko vo svete je vyvážené. 

Mimoriadne dôležitá je pšenička, ktorá potrebuje zem a sĺnko a z ktorej po jej zomletí  pekári každé ráno napečú chlebík. Sĺnko musí svietiť, aby mohla pšenička zo zeme vyrásť. A tiež pšenička potrebuje vodu. Dážď z nebies, aby pšenička nevyschla, aby ju sĺnko nespálilo.

Ďakujem za všetky informácie a podnety, ktoré mi zasielate (viete kde) a dodávate (viete ako), ktoré pôsobia v týchto tažkých časoch ako dar z nebies preto, aby som všetkým hladným po pravde prinášal duchovnú obživu8na tomto blogu a chránil tak Vás aj seba pred tajnými službami9, ktoré  svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť rozkladali/jú a/alebo deštruovali/ujú.

Sledujte moje blogy tak ako ich sledujú tajnoši123 a dozviete sa informácie O KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

Viac o Judášovi už čoskoro 🙂

1 V časoch Korony je duchovná obživa, ktorá veriacim má v kostoloch odovzdávaná byť obmedzená. A preto je možné duchovne sa obohatiť hlavne virtuálne, na internete. K tomu slúžia aj myšlienky v mojich blogoch, ktorých pochopenie vyžaduje IQ 107 a viac. V každom z blogov je totiž ukrytá šifra. Kým v časoch nekorony a neinternetu sa šifry a posolstvá odovzdávali cez mŕtve schránky, dnes v časoch korony sa šifry a posolstvá šíria aj blogmi a hoaxami.

2 Odhalenia v tomto blogu budú brutálne a čerti ochraňujúci kyberpriestor by ich mohli dokonca nazvať aj hoaxami, ale neverte tomu. Každý hoax je aj súčasťou propagandy a každá propaganda je aj súčasťou politiky.

3 naposledy služobne zaradený vo funkcii W. expozitúry U. národnej protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru od 15. 11. 1994 do 30. 11. 2008 a od 01. 10. 2010 do 31. 08. 2016,

4 Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla dňom 1. decembra 2012 ako nástupnícky útvar dovtedy samostatných úradov boja proti korupcii a boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru.

Dôvodnosť jej vzniku spočívala v zvýšení efektivity služobnej činnosti na úseku boja proti trestnej činnosti, ktorá svojím charakterom predstavuje najzávažnejšie formy trestných deliktov, a zároveň pochádzala z nevyhnutnosti unifikovať činnosť zaniknutých úradov v záujme predchádzania duplicity operatívnej činnosti a trestných konaní. 

5 v presne neustálenom období, najmenej od začiatku roku 2011 až do 04. 06. 2013, na doposiaľ nezistených miestach v Slovenskej republike, po predchádzajúcej dohode s J.. J.. a F.. U.., si najprv dal sľúbiť, následne požadoval a prijal od nich osobne alebo prostredníctvom im známej osoby finančné hotovosti v rôznej výške alebo iné osobné výhody za to, že im z titulu vlastného služobného postavenia príslušníka Policajného zboru, služobne zaradeného vo funkcii W. expozitúry U. národnej protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a osobného vplyvu zariadi v ich prospech osobné výhody v trestných konaniach, v ktorých tieto osoby vystupovali ako obvinení, resp. podozriví z trestnej činnosti, ďalej im zisťoval a odovzdával služobné informácie o postupoch vyšetrujúcich policajtov v rámci prebiehajúcich trestných konaní, zisťoval a poskytoval informácie o pripravovaných aktivitách polície, v rámci ktorých mali byť tieto osoby zadržané alebo zatknuté a poskytoval im iné informácie z prostredia Policajného zboru, ktoré využívali vo svoj prospech, najmä pri páchaní rôznej trestnej činnosti a pri jej zakrývaní, pričom k takýmto konaniam došlo najmenej a) v mesiaci február až apríl roku 2011, na základe vopred predloženej ponuky za vyššie uvedené služby, Š. Š. požiadal J.. J.. a F.. U.., aby mu na flexiúčet č.: XXXXXXXXXX/XXXX vedený vo VÚB banke na fiktívnu osobu menom C. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom T. XXX/XX, C. K., ktorej číslo im na ten účel poskytol, zasielali finančnú hotovosť v bližšie nešpecifikovanej výške, na základe čoho mu na predmetný účet J.. J.. a F.. U.. prostredníctvom osôb S.. C.., K.. J.., N.. K.. a T.. N.. v období od 29. 04. 2011 do 04.06.2013 uskutočnili vklady finančnej hotovosti v celkovej výške 51 000 €,

6 Napr. príkladmo ako v tomto prípade: Súd: Špecializovaný trestný súd, Spisová značka: 2T/20/2020

7 328 ZÁKON z 29. mája 2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8  Viac aj v blogu s názvom: Slnko a dážď https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/18/slnko-a-dazd/

9 Demokratická zodpovednosť spravodajských služieb si vyžaduje exekutívnu kontrolu a parlamentný dohľad ako aj vstupy občianskej spoločnosti. Celkovým cieľom je izolácia bezpečnostných a spravodajských služieb od politického zneužitia bez izolácie od exekutívneho riadenia. Bezpečnostné a spravodajské služby musia reagovať na potreby ľudí prostredníctvom ich volených predstaviteľov, t.j., volených civilov v kabinete a parlamente, ktorí stelesňujú prevahu politickej kontroly nad bezpečnostnými a spravodajskými službami. V prípade zlyhania/zlyhávania volených civilov v kabinete a parlamente nastupuje občianska spoločnosť, expertné skupiny (think-tanks) a občania môžu obmedziť fungovanie služieb poskytovaním alternatívnych názorov (think-tanks), odhaľovaním škandálov a kríz (médiá), alebo sťažnosťami týkajúcimi sa nekalých praktík (občania).

12. Aký je plán B, ak vakcína na COVID 19 nebude fungovať ?

27.12.2020

Čítaj1 len ak máš IQ 99 a viac a/alebo si príslušník tajnej služby a/alebo si poslanec. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time. Poďme teda IN MEDIAS RES2. Nie som lekár ale právnik, takže z logiky veci by som sa k medicínskym otázkam nemal vyjadrovať. Ale … 🙂 Logika na Slovensku nie celkom funguje, lebo však aj v slovenskom parlamente máme [...]

11. Zasahuje vianočný korupčný stromček k tajnošom123?

24.12.2020

Čítaj1 len ak máš IQ 100 a viac a/alebo si príslušník tajnej služby a/alebo si poslanec. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time. Poďme teda IN MEDIAS RES2. JUDÁŠ akcia NAKA naplno odhalila, že v štáte slovenskom nie že je niečo prehnité, ale tento štát je naplno prehnitý korupciou odspodu až nahor. Bez ohľadu na to, že sa stále domnievam, že nielen [...]

10. Demokracia sa na fašistický režim može zmeniť neočakávane

12.12.2020

Čítaj1 len ak máš IQ 101 a viac a/alebo si príslušník tajnej služby a/alebo si poslanec. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time. Poďme teda IN MEDIAS RES2. Slovenský parlament reprezentuje demokratickú vzorku slovenských voličov. Našťastie alebo možno aj bohužiaľ 🙂 Dnešná demokraticky zvolená menšina poslancov s fašistickým a komunistickým [...]

Jake Angeli / Jacob Chansley /

Simpsonovci nepredpovedali útok na Kongres, obrázok i na Slovensku zdieľali stovky ľudí

15.01.2021 19:30

Obrázok bol graficky upravený a nepochádza zo žiadnej skutočnej epizódy Simpsonovcov, čo potvrdil aj jeden zo scenáristov a producentov seriálu Matt Selman.

Očkovanie / Vakcína / Koronavírus / Covid /

Dánsko je v očkovaní proti Covidu lídrom EÚ, 80 percent Dánov chce vakcínu

15.01.2021 18:33

Rýchlosť očkovania súvisí s tým, že Dánsko všetky použiteľné vakcíny okamžite aplikuje. Podľa vlády vakcíny, ktoré sa dotknú dánskej pôdy, treba okamžite použiť.

F16 / Stíhačka /

Rusko po USA odstúpilo od Zmluvy o otvorenom nebi, Biden pripustil eskaláciu napätia

15.01.2021 17:35

Zmluva podpísaná v roku 1992 mala za cieľ budovať dôveru medzi Ruskom a Západom po skončení studenej vojny a bola vnímaná ako dôležitý nástroj medzinárodnej kontroly zbrojenia.

Mark Rutte

Holandská vláda pre krivdu na 20-tisícoch rodičov podala demisiu

15.01.2021 16:15

Demisia vlády ale podľa politológov na výsledok marcových volieb zrejme veľký vplyv mať nebude.

gurtlervlado

Okolnosti ma donútili po rokoch vrátiť sa k písaniu blogov. Verejnosť sa dozvie naozaj šokujúce odhalenia ako funguje korupcia v súdnictve, v justičnom systéme, ako korupčníci hrajú svoje hry, ako falošní mesiáši idú spasiť slovenskú justíciu a pritom sú to len falošní judáši chrániaci vlastný korupčný systém s pomocou zapredaných médií atď.. Moje blogy budú pravdivé, založené na faktoch a poznatkoch, ktoré som získal počas mojej viac ako dvadsať ročnej právnickej praxe. Tie najlepšie znalosti a skúsenosti som získaval najmä v zahraničí, v krajinách ako napr. Cyprus, Panama, USA, Írsko, Španielsko, Hong Kong. Na Slovensku som prežil tiež isté obdobie života a po istom období snahy zmeniť túto krajinu v lepšiu krajinu pre čestných a statočných ľudí som pochopil, že dielo Jonáša Záborského Dva dni v Chujave má stále niečo do seba. Každopádne odhalenia v mojich blogoch snáď niekomu otvoria oči a niekomu otvoria niečo iné. A na záver heslo, ktoré by malo platiť aj keď väčšinou na Slovensku nefunguje: Las acciones hablan más que las palabras, Skutky namiesto rečí a Actions speak louder than words. Takže začíname priatelia aj nepriatelia moji. Viac aj na mojej web stránke gurtler.sk

Štatistiky blogu

Počet článkov: 33
Celková čítanosť: 117307x
Priemerná čítanosť článkov: 3555x

Autor blogu