Založ si blog

10. Demokracia sa na fašistický režim može zmeniť neočakávane

Čítaj1 len ak máš IQ 101 a viac a/alebo si príslušník tajnej služby a/alebo si poslanec. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time.

Poďme teda IN MEDIAS RES2.

Slovenský parlament reprezentuje demokratickú vzorku slovenských voličov. Našťastie alebo možno aj bohužiaľ 🙂

Dnešná demokraticky zvolená menšina poslancov s fašistickým a komunistickým myslením sa zajtra môže zmeniť na väčšinu a následne ústavným zákonom zmeniť demokratický režim SR na režim nedemokratický.

Je potrebný byť teda NA POZORE, keďže poniektorí sú už NA STRÁŽI bez zdvíhania pravej ruky 🙂

Bude existovať v budúcnosti orgán, ktorý by tomuto potencionálnemu stavu zmeny demokracie na fašistický alebo iný nedemokratický režim v budúcnosti mohol zabrániť ?

Dnešní demokratickí poslanci (aj keď mnohí z nich nie právne úplne zdatní) otvorili Pandorinu skrinku, ktorej dôsledky môžu byť v budúcnosti pre demokraciu na Slovensku fatálne3

Poslanci slovenského parlamentu – ústavodarci schválili 9. decembra 2020 v ústavodarnom zbore novelu Ústavy Slovenskej republiky.

Novela obsahuje viac bodov, okrem iného aj tento:

V čl. 125 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou.

O čo ide v tomto novom článku ústavy ?

Ide o mimoriadne kľúčovú zmenu slovenskej ústavy znamenajúcu to, že podľa ústavodarcov (z ktorých mnohí s ťažkosťami dokončili stredoškolské vzdelanie a mnohí pred zvolením do svojích ctených poslaneckých funkcií pôsobili v rôznych povolaniach, napr. aj ako kuchár-čašník, vodič autobusu, tenistka, gynekológ atď.) sa už nikdy nemôže zopakovať v analogickom duchu rozhodnutie sudcov (vysokoškolsky vzdelaných ľudí s dlhoročnou právnickou praxou) na Ústavnom súde SR z 30. januára 2019.

V ten deň Ústavný súd SR rozhodol, že tzv. bezpečnostné previerky sudcov sú protiústavné4

V podstate išlo v rozhodnutí PL. ÚS 21/2014-96 o to, že v roku 2014 vláda R. Fica presadila ústavným zákonom bezpečnostné previerky sudcov a kandidátov na vymenovanie za sudcov. Uvedené osoby mal preverovať Národný bezpečnostný urad (NBÚ).

Poznámka: NBÚ je de facto TAJNÁ SLUŽBA, ktorá udelila bezpečnostné previerky aj na stupeň PRÍSNE TAJNÉ viacerým osobám, ktoré v rámci káuz Očistec, Judáš, Božie mlyny a pod. sú momentálne vo väzbe.

Súdna rada SR tzv. bezpečnostné previerky napadla na Ústavnom súde SR a ten po cca. takmer piatich rokoch rozhodol, že predmetný ústavný zákon je protiústavný, lebo porušuje okrem iného aj ústavné hodnoty tvoriace materiálne jadro slovenskej ústavy.

Problematike sa venujemdlhšie obdobie, takže som „celkom v obraze o čo ide“ na rozdiel od napr. kuchárov, čašníkov, gynekológov, vodičov autobusov dočasne pôsobiacich vo funkciách ústavodarcov slovenského parlamentu.

Teraz ústavodarcovia rozhodli (9. decembra 2020), že Ústavný súd SR už nemože rozhodovať o súlade ústavného zákona s ústavou.

Významný ústavný právnik Ján Drgonec už v roku 2015 napísal6: „Parlament môže prijať ústavný zákon, ktorý odporuje Ústave SR vtedy, ak nedodrží ústavné podmienky prijatia ústavného zákona, alebo ak prijme ústavný zákon bez ústavného zmocnenia na prijatie ústavného zákona, alebo ak prijme ústavný zákon porušujúci materiálne jadro ústavy. V takom prípade neústavný môže byť aj ústavný zákon priamo novelizujúci ústavu. V každom prípade podmienkou neústavnosti je ústavná intenzita porušenia ústavy neústavným ústavným zákonom. Pretože Ústava SR nemá výslovne určené jadro, ale ide i implikované materiálne jadro, treba ho identifikovať interpretáciou a aplikáciou práva. Základom implikovaného materiálneho jadra Ústavy SR musia byť ustanovenia čl. 1 ods. 1 a ods. 2 Ústavy SR.“

Rozpravy v parlamente sa zúčastnil aj predseda Ústavného súdu SR, Ivan Fiačan, ktorý okrem iného uviedol: „S čím však nesúhlasíme, a to je pre, a to je aj dôvod, prečo som sa rozhodol pred vami vystúpiť, je zamýšľané zavedenie výslovného zákazu skúmania súladnosti ústavných zákonov s ústavou Ústavným súdom, ako to predpokladá návrh novely v čl. 125 ods. 4 ústavy. Zmena ústavy v tejto časti bola pre nás najviac prekvapujúca najmä preto, že nebola predmetom pôvodného návrhu ministerstva spravodlivosti, a teda ani predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 

V tejto otázke napriek jej závažnosti neprebehla ani žiadna odborná a verejná diskusia. Pritom v rozhodovacej praxi orgánov ochrany ústavnosti ide v posledných rokoch o mimoriadne citlivú tému, ktorá sa čoraz nástojčivejšie dostáva do polohy indikátora pripravenosti a schopnosti demokratického ústavného systému odolávať rizikám a nebezpečenstvám, ktoré aktuálny a veľmi dynamický spoločenský vývoj prináša. 

Z rozpravy na Ústavnoprávnom výbore som porozumel, že táto úprava je vyvolaná už toľkokrát kritizovaným nálezom predchádzajúceho pléna Ústavného súdu týkajúceho sa takzvaných bezpečnostných previerok. Okrem toho, že ma osobne mrzí nazeranie na súčasný Ústavný súd touto optikou, táto nová úprava podľa nášho názoru nie je do dôsledkov premyslená. De facto, sa tým Ústavnému súdu odoberá kompetencia zasiahnuť v záujme ochrany ústavnosti pri extrémnych okolnostiach alebo v prípade zjavného zlyhania ústavodarcu. 

Zdôrazňujem, že Ústavný súd nemá ambíciu voľne zrušovať ústavné zákony. Súhlasíme, že na to nie je zásadne oprávnený. Ide však o princíp, ide o poistku, ktorú môže predstavovať len Ústavný súd v situáciách, ak by bola fundamentálnym spôsobom ohrozená existencia demokratického a právneho charakteru nášho štátu alebo dôstojnosť a sloboda jeho obyvateľov garantovaná ľudskými právami.

Ide o poistku proti tomu, aby sa pod plášťom ústavných zákonov, teda formálne ústavným a zákonným spôsobom rozkladal právny štát….História nás, ale opakovane prežitou skúsenosťou učí, že nedemokratické spoločenské sily, ktorým sa kedykoľvek v budúcnosti nemusí vyhnúť ani náš

Predseda Ústavného súdu upozornil na nedemokratické spoločenské sily, ktorým sa kedykoľvek v budúcnosti nemusí Slovensko vyhúť.

Je smutné, že majorita poslancov slovenského parlamentu nepochopila posolstvo predsedu Ústavného súdu a schválila novelu ústavy v znení: „Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou.“

Demokracia sa na fašistický režim može teraz zmeniť neočakávane.

Na záver je potrebné uviesť, že všetko vo svete je vyvážené. 

Mimoriadne dôležitá je pšenička, ktorá potrebuje zem a sĺnko a z ktorej po jej zomletí  pekári každé ráno napečú chlebík. Sĺnko musí svietiť, aby mohla pšenička zo zeme vyrásť. A tiež pšenička potrebuje vodu. Dážď z nebies, aby pšenička nevyschla, aby ju sĺnko nespálilo.

Ďakujem za všetky informácie a podnety, ktoré mi zasielate (viete kde) a dodávate (viete ako), ktoré pôsobia v týchto tažkých časoch ako dar z nebies preto, aby som všetkým hladným po pravde prinášal duchovnú obživu7na tomto blogu a chránil tak Vás aj seba pred tajnými službami8, ktoré  svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť rozkladali/jú a/alebo deštruovali/ujú.

Sledujte moje blogy tak ako ich sledujú tajnoši123 a dozviete sa informácie O KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

1 V časoch Korony je duchovná obživa, ktorá veriacim má v kostoloch odovzdávaná byť obmedzená. A preto je možné duchovne sa obohatiť hlavne virtuálne, na internete. K tomu slúžia aj myšlienky v mojich blogoch, ktorých pochopenie vyžaduje IQ 101 a viac. V každom z blogov je totiž ukrytá šifra. Kým v časoch nekorony a neinternetu sa šifry a posolstvá odovzdávali cez mŕtve schránky, dnes v časoch korony sa šifry a posolstvá šíria aj blogmi a hoaxami.

2 Odhalenia v tomto blogu budú brutálne a čerti ochraňujúci kyberpriestor by ich mohli dokonca nazvať aj hoaxami, ale neverte tomu. Každý hoax je aj súčasťou propagandy a každá propaganda je aj súčasťou politiky.

3Ibaže, by došlo k vyhláseniu tejto novely Ústavy SR v časti (nový čl. 125 ods. 4) za protiústavnú.

4https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/0/PL_+US+21_2014.pdf/233a617c-4dfd-4151-8a6b-16d180b27111

5Možné si prečítať napr. v článku: KTO ZLYHAL PRI BEZPEČNOSTNÝCH PREVIERKACH ? https://gurtler.sk/kto-zlyhal-pri-bezpecnostnych-previerkach/

6 v článku: Neústavnosť ústavných zákonov v podmienkach Slovenskej republiky, DRGONEC, Ján, Právník 8/2015, Ročník: 154, Strany: 637-661 

7  Viac aj v blogu s názvom: Slnko a dážď https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/18/slnko-a-dazd/

8 Demokratická zodpovednosť spravodajských služieb si vyžaduje exekutívnu kontrolu a parlamentný dohľad ako aj vstupy občianskej spoločnosti. Celkovým cieľom je izolácia bezpečnostných a spravodajských služieb od politického zneužitia bez izolácie od exekutívneho riadenia. Bezpečnostné a spravodajské služby musia reagovať na potreby ľudí prostredníctvom ich volených predstaviteľov, t.j., volených civilov v kabinete a parlamente, ktorí stelesňujú prevahu politickej kontroly nad bezpečnostnými a spravodajskými službami. V prípade zlyhania/zlyhávania volených civilov v kabinete a parlamente nastupuje občianska spoločnosť, expertné skupiny (think-tanks) a občania môžu obmedziť fungovanie služieb poskytovaním alternatívnych názorov (think-tanks), odhaľovaním škandálov a kríz (médiá), alebo sťažnosťami týkajúcimi sa nekalých praktík (občania).

Planéta COVID. Koľko mŕtvych treba na reštart PLANÉTY ?

17.11.2021

Lockdown, izolácia, prežitie, nesmrteľnosť na planéte COVID je dnes prioritou. Hlavne v Európe. Na našom Slovensku zvlášť a obzvlášť. Nikto nesmie zomrieť, lebo každý chce žiť večne. Politici sveta a na Slovensku sa rozhodli, že zachránia svojich občanov pred smrťou udusením, aby im umožnili žiť večne dovtedy, kým títo občania nezomrú na starobu, rakovinu, infarkt, [...]

Lipšicovská mafia chcela zabásnuť šéfa tajnej služby. Skončí hajzel v base ?

18.09.2021

„Záťah na Čurillu a ďalších vyšetrovateľov NAKA je jasný dôkaz, že systém narafičených udavačov bol odhalený a lipšicovská mafia dostala po pysku“, uvádza na svojom FB profile poslanec NR SR Ľuboš Blaha. Expremiér a doktor práv Fico na tlačovej konferencii verejne odhalil, že plán lipšicovskej mafie smeroval aj k zatknutiu šéfa tajnej služby1 a doktora práv [...]

Kto z koho v NAKA? Navrhla „Kočnerovu opičku“ za ústavnú sudkyňu. Teraz končí v súdnej rade. O čo ide vo „vojne policajtov“?

16.09.2021

Bez výraznejšieho záujmu novinárskej obce sa udiala mimoriadne významná udalosť. Osoba, ktorá významným spôsobom ovplyvnila v posledných rokoch súdny stav na Slovensku, končí v Súdnej rade Slovenskej republiky. Ako táto osoba ovplyvnila súdny stav? Napríklad aj tým, že JUDr. Lenka Praženková z titulu funkcie predsedníčky súdnej rady umožnila, aby sa pravidelným a [...]

Pellegrini, Fico, Danko

Danko: Parlament bude kvôli voľbám mŕtvy, pretože Pellegrini o to požiadal Fica

29.02.2024 23:39

Danko aj Naď kritizujú, že najbližšia riadna schôdza NR SR má byť až v polovici apríla.

Grasalkovičov Prezidentský palác

Pellegrini sa v druhom kole volieb môže spoľahnúť na Harabina, hlas by mu dalo vyše 60 percent jeho voličov

29.02.2024 22:50

Agentúra zisťovala, koho by voliči neúspešných kandidátov volili v druhom kole prezidentských volieb.

Vladimir Putin

Kremľu sa míňajú rezervy, Putin oznámil zvýšenie daní pre občanov a firmy

29.02.2024 20:00

Putin neuviedol, aká bude po novom výška dane pre lepšie zarábajúcich občanov.

fico, susko

Lipšicova prokuratúra končí. Podľa odborníkov to nie je definitívne, Fico hovorí o splnení misie

29.02.2024 18:40, aktualizované: 20:25

Nečakaná zhoda. Vládna koalícia považuje rozhodnutie ÚS za úspech, rovnako aj prezidentka a opozícia.

gurtlervlado

Okolnosti ma donútili po rokoch vrátiť sa k písaniu blogov. Verejnosť sa dozvie naozaj šokujúce odhalenia ako funguje korupcia v súdnictve, v justičnom systéme, ako korupčníci hrajú svoje hry, ako falošní mesiáši idú spasiť slovenskú justíciu a pritom sú to len falošní judáši chrániaci vlastný korupčný systém s pomocou zapredaných médií atď.. Moje blogy budú pravdivé, založené na faktoch a poznatkoch, ktoré som získal počas mojej viac ako dvadsať ročnej právnickej praxe. Tie najlepšie znalosti a skúsenosti som získaval najmä v zahraničí, v krajinách ako napr. Cyprus, Panama, USA, Írsko, Španielsko, Hong Kong. Na Slovensku som prežil tiež isté obdobie života a po istom období snahy zmeniť túto krajinu v lepšiu krajinu pre čestných a statočných ľudí som pochopil, že dielo Jonáša Záborského Dva dni v Chujave má stále niečo do seba. Každopádne odhalenia v mojich blogoch snáď niekomu otvoria oči a niekomu otvoria niečo iné. A na záver heslo, ktoré by malo platiť aj keď väčšinou na Slovensku nefunguje: Las acciones hablan más que las palabras, Skutky namiesto rečí a Actions speak louder than words. Takže začíname priatelia aj nepriatelia moji. Viac aj na mojej web stránke gurtler.sk

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 182267x
Priemerná čítanosť článkov: 4926x

Autor blogu