Založ si blog

Kotleba a činnosť agentov v parlamente, vo vláde a inde

Blog bude možno dlhší ale kvôli pochopeniu súvislosti a kontextu vecí je to dámy a páni asi nevyhnutné. Myslím si.

Ďakujem za pochopenie.

Tento blog je súčasťou mojich blogov (prečítajte si ICH – klika logicky súvisí najmä s blogmi: 

Agent Kyselica, agent Šťastný a 307 agentov s krycou legendou sudca 

a

Infiltrácia agentov do parlamentu a súdnej rady. Kto pochybil ?

Takže poďme k veci poslanca Kotlebu a spol. :

Úporná snaha bývalého župana BBSK a v súčasnosti poslanca NR SR Mariána Kotlebu stať sa predsedom parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva je „zvláštna.“

Ako informuje včerajší Denník N Poslanci opäť nezvolili Mariana Kotlebu za predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Z 95 poslancov hlasovalo za šéfa ĽSNS len 21.“

Prečo šéf politickej strany s názvom: Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (dalej aj „Kotlebovci“) opakovane tak túži získať túto funkciu predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva?

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predovšetkým:

  • kontroluje dodržiavanie zákonnosti Vojenského spravodajstva a prerokúva návrhy, sťažnosti, podnety v oblasti Vojenského spravodajstva

  • prerokúva Štatút Vojenského spravodajstva

  • prerokúva interné predpisy upravujúce zameranie a organizáciu Vojenského spravodajstva, podmienky upravujúce používanie osobitných prostriedkov a spôsoby vedenia evidencií

  • prerokúva správu o činnosti Vojenského spravodajstva za príslušný kalendárny rok

  • prerokúva informáciu o plánovaní rozpočtu a čerpanie limitov z rozpočtu v rámci kapitoly Ministerstva obrany SR

Vojenské spravodajstvo je de facto a aj de iure TAJNÁ SLUŽBA.

Tajnou službou je detto aj Slovenská informačná služba

a

v zmysle bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96 aj Národný bezpečnostný úrad je tajnou službou.

Na Slovensku teda máme svojím spôsobom 3 (slovom: TRI) TAJNÉ SLUŽBY.

Áno, minimálne až tri tajné služby vykonávajú na území Slovenskej republike svoju činnosť.

Každá z týchto tajných služieb by mala v zmysle zákona podliehať adekvátnej kontrole, či tieto tajné služby dodržiavajú zákony a tiež napríklad kontrole, či tieto tajné služby svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť ne/rozklada a/alebo ne/deštruujú.

Kontrola tajných služieb v zmysle vyššie uvedených kritérií by mala byť vykonávaná svojim spôsobom v demokratickej spoločnosti troma kontrólnymi mechanizmami. Viz aj napr. opis v Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies1 2

Takže ak si to v podstate zhrnieme, tak existuje:

1. kontrola vnútorná, tzn. interná kontrola v rámci organizácie (na tú sa spoliehať veľmi na Slovensku asi nemôžme, lebo veď vidíme, príkladmo, čo sa dialo v POLÍCII a čo teraz/aj dnes vychádza na „Svetlo božie“).

Na základe čoho by bolo možné usudzovať, že v tajných službách nebol v minulosti stav obdobný stavu v polícii, kde „Vyšetrovateľ NAKA zadržaných obvinil pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa“ ?

– Viz napr. – Akcia Očistec. NAKA má v rukách Gašpara, Hraška i Slobodníka

2. kontrola súdnymi orgánmi (o tom viac nabudúce)

3. kontrola parlamentná

Pristavím sa zámerne pri kontrole TAJNÝCH služieb parlamentom.

Je to totiž kľúčový faktor, prečo niektoré veci sú tak alebo inak, resp. úplne naopak a prečo si dovolím tvrdiť, že slovenskú politiku infiltrovali agenti tajných služieb, ktorí spôsobili, že Slovensko je svojím spôsobom trojským koňom cudzej mocnosti v štruktúrach Európskej únie a NATO (bližšie a viac tiež niekedy nabudúce).

Kontrolu troch TAJNÝCH SLUŽIEB na Slovensku teda vykonáva:

Mám osobnú skúsenosť s ne/činnosťou Osobitného kontrolneho výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ na čele ktorého je poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu kontroluje dodržiavanie zákonnosti Národného bezpečnostného úradu a prerokúva najmä: 

  • rozpočet rozpočtovej kapitoly bezpečnostného úradu na nasledujúci kalendárny rok; 

  • podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu bezpečnostného úradu; 

  • správu o činnosti bezpečnostného úradu a jej výsledkoch; 

  • návrhy, sťažnosti a podnety v oblasti Národného bezpečnostného úradu.

Dňa 14.09. 2020 som informoval Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a jeho poslancov o závažných informáciách, ktoré indikujú NEZÁKONNÝ ALEBO NESPRÁVNY POSTUP ALEBO NEZÁKONNÉ ROZHODNUTIA VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, KORUPČNÉ KONANIE A PÁCHANIE ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.
Viac v prílohách.

A požiadal som Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu na čele ktorého stojí poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci, aby mi bolo umožnené sa rokovania Osobitného kontrolneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu dňa 23. septembra 2020 zúčastniť, kde som chcel predniesť okrem iného aj ďalšie informácie, ktoré nasvedčujú, že dochádzalo k „vypaľovaniu kandidátov na vymenovanie za sudcov“ prostredníctvom rôznych subjektov.

Viz. doklad verejnosti na prečítanie:

Poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci v súčinnosti ďalšími poslancami vec „stopil“ a oznámil mi aj toto:

Poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci, ktorý mal v minulosti a stále má „veľa rečí3“ boja proti súčasnému establišmentu a vyhlásení v štýle „Za Boha a za národ“ a pod. mal by ako šéf Osobitného kontrolneho výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu byť prvým, ktorý umožní, aby „KORUPČNÉ KONANIE A PÁCHANIE ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky na ktorom podľa všetkých okolností participovali aj tajné služby“ bolo odhalené a elimonované. 

Poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci však vec „stopil“ a oznámil mi ex post aj toto:

Následne, dňa 30.09.2020 na mňa šéf tajnej služby (riaditeľ NBÚ JUDr. Roman Konečný) podal na Slovenskú advokátsku komoru (som jej členom od 1.1.2004) „Sťažnosť na JUDr. Vladimíra Gürtlera pre podozrenie zporušenia zákona o advokácii a predpisov Slovenskej advokátskej komory“ – o veci píšem aj na blogu: Tajná služba zaútočila na advokáta. Zabijú ma, aby ma zastavili ?

a okolo mojej osoby sa začali diať „zvláštne veci“.

Pýtam sa verejne: Splnil Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu na čele ktorého je poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci svoju povinnosť oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky akékoľvek porušenie zákona, ktoré zistí pri výkone svojich právomocí, podľa povahy veci informuje aj vládu Slovenskej republiky ?

Kvôli čomu tak túži Marián Kotleba (šéf politickej strany Kotlebovci) stať sa predsedom parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva? 

Činnosť agentov tajných služieb v slovenskom parlamente je tristnou záležitosťou, nemali by tam vôbec byť, ale sme na Slovensku a na Slovensku je to niekedy TAK.

Pokračovanie nabudúce. Snáď.

1 Demokratická zodpovednosť spravodajských služieb si vyžaduje exekutívnu kontrolu a parlamentný dohľad ako aj vstupy občianskej spoločnosti. Celkovým cieľom je izolácia bezpečnostných a spravodajských služieb od politického zneužitia bez izolácie od exekutívneho riadenia.7 Bezpečnostné a spravodajské služby musia reagovať na potreby ľudí prostredníctvom ich volených predstaviteľov, t.j., volených civilov v kabinete a parlamente, ktorí stelesňujú prevahu politickej kontroly nad bezpečnostnými a spravodajskými službami.

2 Každý činiteľ alebo inštitúcia dohľadu má svoju funkciu. Exekutíva kontroluje služby tým, že im stanovuje usmernenie, vrátane úloh, priorít a poskytuje dostupné zdroje. Okrem toho, parlament sa zameriava na dohľad, ktorý je zameraný skôr na všeobecné otázky a schvaľovanie rozpočtu. Parlament je aktívnejší pri ustanovovaní výborov na vyšetrenie škandálov. Súdnictvo má za úlohu monitorovať používanie špeciálnych právomocí (okrem adjudikovania nekalých praktík). Občianska spoločnosť, expertné skupiny (think-tanks) a občania môžu obmedziť fungovanie služieb poskytovaním alternatívnych názorov (think-tanks), odhaľovaním škandálov a kríz (médiá), alebo sťažnosťami týkajúcimi sa nekalých praktík (občania).

3. pozn. snáď pán poslanec znesie väčšiu mieru kritiky, keďže ako verejný činiteľ musí v zmysle stabilizovanej judikatúry ESĽP strpieť vyššiu (najvyššiu) mieru kritiky v porovnaní s inými fyzickými osobami

§1

(1) Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

§2
Úlohy Vojenského spravodajstva

(1) Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a v zahraničí zamerané na

a)  činnosti ohrozujúce suverenitu, ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky,

b)  aktivity cudzích spravodajských služieb,

c)  terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo,

d)  politický extrémizmus alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl a extrémizmus profesionálnych vojakov,

Kotleba a tajné služby. Príslušník odhalený ?

e)  škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske

zoskupenia profesionálnych vojakov,

f)  organizovanú trestnú činnosť a trestnú činnosť proti obrane Slovenskej republiky,

g)  nelegálne obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,1a) so zbraňami hromadného ničenia alebo s položkami dvojakého použitia,1b)

h)  aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore,1ba)

i)  nelegálnu medzinárodnú prepravu osôb,

j)  skutočnosti spôsobilé vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,

k)  ohrozenie alebo únik údajov obsahujúcich utajované skutočnosti.1c)

§6

(1) Národná rada Slovenskej republiky volí na začiatku každého volebného obdobia členov kontrolného orgánu, určuje počet členov, zloženie a spôsob práce tohto orgánu.

198/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve

 

Planéta COVID. Koľko mŕtvych treba na reštart PLANÉTY ?

17.11.2021

Lockdown, izolácia, prežitie, nesmrteľnosť na planéte COVID je dnes prioritou. Hlavne v Európe. Na našom Slovensku zvlášť a obzvlášť. Nikto nesmie zomrieť, lebo každý chce žiť večne. Politici sveta a na Slovensku sa rozhodli, že zachránia svojich občanov pred smrťou udusením, aby im umožnili žiť večne dovtedy, kým títo občania nezomrú na starobu, rakovinu, infarkt, [...]

Lipšicovská mafia chcela zabásnuť šéfa tajnej služby. Skončí hajzel v base ?

18.09.2021

„Záťah na Čurillu a ďalších vyšetrovateľov NAKA je jasný dôkaz, že systém narafičených udavačov bol odhalený a lipšicovská mafia dostala po pysku“, uvádza na svojom FB profile poslanec NR SR Ľuboš Blaha. Expremiér a doktor práv Fico na tlačovej konferencii verejne odhalil, že plán lipšicovskej mafie smeroval aj k zatknutiu šéfa tajnej služby1 a doktora práv [...]

Kto z koho v NAKA? Navrhla „Kočnerovu opičku“ za ústavnú sudkyňu. Teraz končí v súdnej rade. O čo ide vo „vojne policajtov“?

16.09.2021

Bez výraznejšieho záujmu novinárskej obce sa udiala mimoriadne významná udalosť. Osoba, ktorá významným spôsobom ovplyvnila v posledných rokoch súdny stav na Slovensku, končí v Súdnej rade Slovenskej republiky. Ako táto osoba ovplyvnila súdny stav? Napríklad aj tým, že JUDr. Lenka Praženková z titulu funkcie predsedníčky súdnej rady umožnila, aby sa pravidelným a [...]

Stridsvagn 122, Ukrajina, tank

VIDEO: Do lesa aj do mesta. Švédske tanky slúžia Ukrajincom proti Rusom

11.12.2023 06:00

Ukrajina začiatkom jesene dostala 10 tankov Stridsvagn 122, čo sú modernizované švédske upravené modely nemeckého tanku Leopard 2A5.

vojna na Ukrajine

ONLINE: Rusi útočili na Kyjev. Ukrajina chce nielen F-16, ale aj švédske gripeny

11.12.2023 05:45, aktualizované: 05:51

Okrem stíhačiek F-16 má Ukrajina záujem aj o švédske gripeny. Ukrajinská piloti si ich už otestovali.

OV1

Zamračené pohľady, prudké gestá. Bolo to tak úprimné, ako sa len dalo, povedal Zelenskyj po rozhovore s Orbánom

11.12.2023 05:45

Vyzeralo to skôr ako hádka, než rozhovor, ktorý by rozptýlil dlhodobé spory. Viktor Orbán a Volodymyr Zelenskyj na seba narazili v Buenos Aires.

Ali Rahman Kiana Rahmanová

Nobelovu cenu za mier prevzali v mene Narges Mohammadíovej jej dve deti

10.12.2023 21:08

Mohammadíová je od roku 2021 zadržiavaná v teheránskej väznici Evín a prestížne ocenenie si nemohla prevziať osobne.

gurtlervlado

Okolnosti ma donútili po rokoch vrátiť sa k písaniu blogov. Verejnosť sa dozvie naozaj šokujúce odhalenia ako funguje korupcia v súdnictve, v justičnom systéme, ako korupčníci hrajú svoje hry, ako falošní mesiáši idú spasiť slovenskú justíciu a pritom sú to len falošní judáši chrániaci vlastný korupčný systém s pomocou zapredaných médií atď.. Moje blogy budú pravdivé, založené na faktoch a poznatkoch, ktoré som získal počas mojej viac ako dvadsať ročnej právnickej praxe. Tie najlepšie znalosti a skúsenosti som získaval najmä v zahraničí, v krajinách ako napr. Cyprus, Panama, USA, Írsko, Španielsko, Hong Kong. Na Slovensku som prežil tiež isté obdobie života a po istom období snahy zmeniť túto krajinu v lepšiu krajinu pre čestných a statočných ľudí som pochopil, že dielo Jonáša Záborského Dva dni v Chujave má stále niečo do seba. Každopádne odhalenia v mojich blogoch snáď niekomu otvoria oči a niekomu otvoria niečo iné. A na záver heslo, ktoré by malo platiť aj keď väčšinou na Slovensku nefunguje: Las acciones hablan más que las palabras, Skutky namiesto rečí a Actions speak louder than words. Takže začíname priatelia aj nepriatelia moji. Viac aj na mojej web stránke gurtler.sk

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 180284x
Priemerná čítanosť článkov: 4873x

Autor blogu